45

නිෂ්පාදන

ZW186Pro අතේ ගෙන යා හැකි ඇඳ ෂවර් යන්ත්‍රය

ZW186Pro අතේ ගෙන යා හැකි ඇඳ ෂවර් යන්ත්‍රය යනු ඇඳේ සිටින පුද්ගලයාට ස්නානය කිරීමට හෝ ඇඳේ ස්නානය කිරීමට සාත්තු සප්පායම් කිරීමට භාරකරුට සහය වන බුද්ධිමත් උපාංගයකි, එය චලනය අතරතුර ඇඳේ සිටින පුද්ගලයාට සිදුවන ද්විතියික තුවාල වළක්වයි.